جهت رفاه حال کاربران گرامی به دلیل حجم بالای فایل ها جلسات تفسیر را به دو قسمت تقسیم کرده ایم تا حجم آنها برای دانلود کمتر شود.

 

ویدیئو سخنرانی امام جمعه محترم

در جلسات تفسیر سوره بقره

تاریخ     دانلود فیلم
جلسه صد و چهل و سوم 1394/02/01
               قسمت اول                   قسمت دوم  
جلسه صد و چهل و چهارم 1394/02/08
               قسمت اول                   قسمت دوم 
جلسه صد و چهل و پنجم 1394/02/15
               قسمت اول                   قسمت دوم    
جلسه صد و چهل و ششم 1394.02.22
               قسمت اول                   قسمت دوم   
 
جلسه صد و چهل وهفتم 1394.02.29
               قسمت اول                 قسمت دوم
 
جلسه صد و چهل و هشتم 1394/03/05
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و چهل و نهم 1394/03/19
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و پنجاه 1394/03/26
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
 جلسه صد و پنجاه و یکم  1394/03/28
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و پنجاه و دوم 1394/03/29
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و پنجاه و سوم 1394/03/30
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و پنجاه و چهارم 1394/03/31
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
 جلسه صد و پنجاه و پنجم 1394/04/01
               قسمت اول                  قسمت دوم
 
جلسه صد و پنجاه و ششم 1394/04/02
               قسمت اول                  قسمت دوم
 
 جلسه صد و پنجاه و هفتم 1394/04/03
               قسمت اول                  قسمت دوم
 
جلسه صد و پنجاه و هشتم 1394/04/04
              متاسفانه هنوز فیلم این جلسه به دستمان نرسیده است.
 
 جلسه صد و پنجاه و نهم 1394/04/05
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت 1394/04/06
               قسمت اول                  قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و یکم 1394/04/07
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و دوم 1394/04/08
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
 جلسه صد و شصت و سوم 1394/04/09
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و چهارم 1394/04/10
               قسمت اول                   قسمت دوم 
 
جلسه صد و شصت و پنجم 1394/04/11
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
 جلسه صد و شصت و ششم 1394/04/12
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و هفتم 1394/04/13
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و هشتم 1394/04/14
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و شصت و نهم 1394/04/15
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
 جلسه صد و هفتاد 1394/04/16
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و یکم 1394/04/17
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و دوم 1394/04/18
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و سوم 1394/04/19
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و چهارم 1394/04/20
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و پنجم 1394/04/21
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و ششم 1394/04/22
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و هفتم 1394/04/23
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هفتاد و هشتم 1394/04/24
               قسمت اول                   قسمت دوم
جلسه صد و هفتاد و نهم 1394/04/25
               قسمت اول                   قسمت دوم
 
جلسه صد و هشتاد 1394.05.06
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و یکم 1394.05.20
                 قسمت اول                   قسمت دوم   
 
جلسه صد و هشتاد و دوم 1394/05/27
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و سوم 1394/06/03
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و چهارم 1394/06/24
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و پنجم 1394/06/31
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و ششم 1394/08/12
               قسمت اول                   قسمت دوم  
 
جلسه صد و هشتاد و هفتم 1394/09/24

        قسمت اول                 قسمت دوم
جسله صد و هشتاد و هشتم 1394/10/22

        قسمت اول                 قسمت دوم
جلسه صد و هشتاد و نهم 1394/10/29

        قسمت اول                 قسمت دوم
جلسه صد و نود و یکم 1394/11/27
         قسمت اول                قسمت دوم
جلسه صد و نود و دوم 1394/12/04
        قسمت اول                 قسمت دوم
جلسه صد و نود و سوم 1394/12/18
        قسمت اول                 قسمت دوم
جلسه صدو نود و چهارم 1395/01/17
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه صد و نود و پنجم 1395/02/14
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه صد و نود و ششم 1395/03/18
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه صد و نود و هفتم 1395/03/19
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه صد و نود و هشتم 1395/03/20
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه صد و نود و نهم 1395/03/21
       بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست 1395/03/22
    بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و یکم 1395/03/23
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و دوم 1395/03/24
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سوم 1395/03/25
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و چهارم 1395/03/26
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و پنجم 1395/03/27
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و ششم 1395/03/28
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و هفتم 1395/03/29
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و هشتم 1395/03/30
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و نهم 1395/03/31
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و دهم 1395/04/01
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و یازدهم 1395/04/02
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و دوازدهم 1395/04/03
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سیزدهم 1395/04/04
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و چهاردهم 1395/04/05
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و پانزدهم 1395/04/06
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و شانزدهم 1395/04/07
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و هفدهم 1395/04/08
  بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و هجدهم 1395/04/09
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و نوزدهم 1395/04/10
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیستم 1395/04/11
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و یکم 1395/04/12
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و دوم 1395/04/13
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و سوم 1395/04/14
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و پنجم 1395/05/26
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و ششم 1395/07/27
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و هفتم 1395/08/18
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و هشتم 1395/09/30
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و بیست و نهم 1395/10/07
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سیم 1395/10/14
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی و یکم 1395/10/21
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست سی و دوم 1395/11/05
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی و سوم 1395/11/12
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی وچهارم 1395/11/19
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی و پنجم 1395/12/03
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی و ششم 1395/12/17
بخش اول                 بخش دوم
جلسه دویست و سی و هفتم 1395/12/27
بخش اول                 بخش دوم

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی