پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 14:08

جلسه تاریخ دانلود حجم
جلسه یکم 1390/8/10 7,147,568 مگابایت
جلسه دوم 1390/8/17   6,295,520 مگابایت
جلسه سوم 1390/9/29  7,171,256 مگابایت
جلسه چهارم 1390/10/6 5,369,600 مگابایت
جلسه پنجم 1390/11/11 7,204,592 مگابایت
جلسه ششم 1390/11/18
5,226,480 مگابایت
جلسه هفتم 1390/11/25
5,023,296 مگابایت
جلسه هشتم 1390/12/2
4,372,344 مگابایت
جلسه نهم 1390/12/9
6,816,024 مگابایت
جلسه دهم 1390/12/16
4,371,408 مگابایت
جلسه یازدهم 1390/1/15
6,721,848 مگابایت
جلسه دوازدهم 1391/2/12
4,675,104 مگابایت
جلسه سیزدهم 1391/2/26
6,009,912 مگابایت
جلسه چهاردهم 1391/3/2
6,675,336 مگابایت
جلسه پانزدهم 1391/3/9
5,262,840 مگابایت
جلسه شانزدهم 1391/3/16
4,903,632 مگابایت
جلسه هفدهم 1391/3/23
6,769,368 مگابایت
جلسه هجدهم 1391/3/30
6,293,592 مگابایت
جلسه نوزدهم 1391/4/20
5,128,056 مگابایت
جلسه بیستم 1391/4/27
4,058,192 مگابایت
جلسه بیست ویکم 1391/4/31
5,510,072 مگابایت
جلسه بیست ودوم 1391/5/1
5,769,704 مگابایت
جلسه بیست وسوم 1391/5/2
5,702,528 مگابایت
جلسه بیست وچهارم 1391/5/3
5,230,856 مگابایت
جلسه بیست وپنجم 1391/5/4
5,673,368 مگابایت
جلسه بیست وششم 1391/5/5
5,647,664 مگابایت
جلسه بیست وهفتم 1391/5/6
5,202,200 مگابایت
جلسه بیست وهشتم 1391/5/7
6,192,992 مگابایت
جلسه بیست ونهم 1391/5/8
6,114,728 مگابایت
جلسه سی ام 1391/5/9
6,116,888 مگابایت
جلسه سی ویکم 1391/5/10
6,201,128 مگابایت
جلسه سی ودوم 1391/5/11
6,615,848 مگابایت
جلسه سی وسوم 1391/5/12
6,573,512 مگابایت
جلسه سی وچهارم 1391/5/13
6,366,008 مگابایت
جلسه سی وپنجم 1391/5/14
6,783,968 مگابایت
جلسه سی وششم 1391/5/15
7,204,376 مگابایت
جلسه سی وهفتم 1391/5/16
6,709,592 مگابایت
جلسه سی وهشتم 1391/5/17
10,111,232 مگابایت
جلسه سی ونهم 1391/5/18
8,302,088 مگابایت
جلسه چهلم 1391/5/19
9,238,880 مگابایت
جسله جهل ویکم 1391/5/20
9,938,792 مگابایت
جسله جهل و دوم 1391/5/21
8,892,848 مگابایت
جسله جهل و سوم 1391/5/22
7,185,224 مگابایت
جسله جهل و چهارم 1391/5/23
6,485,528 مگابایت
جسله جهل و پنجم 1391/5/24
6,109,184 مگابایت
جسله جهل و ششم 1391/5/25
6,141,872 مگابایت
جسله جهل وهفتم 1391/5/26
9,106,616 مگابایت
جسله جهل و هشتم 1391/5/27
7,911,272 مگابایت
جسله جهل و نهم 1391/5/28
8,057,792 مگابایت
جلسه پنجاهم 1391/6/28
6,132,888 مگابایت
جلسه پنجاه و یکم 1391/7/4
5,533,664 مگابایت
جلسه پنجاه و دوم 1391/7/11
5,279,832 مگابایت
جلسه پنجاه و سوم 1391/7/25
5,220,360 مگابایت
جلسه پنجاه و چهارم 1391/8/2
6,498,504 مگابایت
جلسه پنجاه و پنجم 1391/8/9
6,438,024 مگابایت
جلسه پنجاه و ششم 1391/8/16
5,522,544 مگابایت
جلسه پنجاه و هفتم 1391/8/23
8,036,496 مگابایت
جلسه پنجاه و هشتم

1391/9/16

7,749,864 مگابایت
جلسه پنجاه و نهم 1391/10/26
6,129,072 مگابایت
جلسه شصتم 1391/11/3
5,455,080 مگابایت
جلسه شصت و یکم 1391/11/10
4,965,696 مگابایت
جلسه شصت و دوم 1391/11/17
4,670,424 مگابایت
جلسه شصت و سوم 1391/12/01
9,890,434 مگابایت
جلسه شصت و چهارم 1391/12/15
11,840,422 مگابایت
جلسه شصت و پنجم 1391/12/22
9,930,453 مگابایت
جلسه شصت و ششم 1392/01/20
8,353,679 مگابایت
جلسه شصت و هفتم 1391/10/26
8,353,679 مگابایت
جلسه شصت و هشتم 1392/01/27
8,353,679 مگابایت
جلسه شصت و نهم 1392/02/17
5,510,448 مگابایت
جلسه هفتادم 1392/02/24
6,667,632 مگابایت
جلسه هفتاد و یکم 1392/03/07
6,473,448 مگابایت
جلسه هفتاد و دوم

1392/04/19

5,821,200 مگابایت
جلسه هفتاد وسوم 1392/04/20
5,940,792 مگابایت
جلسه هفتاد و چهارم 1392/04/21
5,938,776 مگابایت
جلسه هفتاد و پنجم 1392/04/22
6,397,992 مگابایت
جلسه هفتاد و ششم 1392/04/23
7,596,720 مگابایت
جلسه هفتاد و هفتم 1392/04/23
7,024,104 مگابایت
جلسه هفتاد و هشتم 1392/04/25
5,812,200 مگابایت
جلسه هفتاد و نهم 1392/04/26
6,604,632 مگابایت
جلسه هشتادم 1392/04/27
6,990,696 مگابایت
جلسه هشتاد ویکم 1392/04/28
7,878,960 مگابایت
جلسه هشتاد و دوم 392/04/29
6,891,264 مگابایت
جلسه هشتاد و سوم 1392/04/30
6,640,200 مگابایت
جلسه هشتاد و چهارم 1392/04/31
6,640,200 مگابایت
جلسه هشتاد و پنجم 1392/05/01
6,824,088 مگابایت
جلسه هشتاد و ششم 1392/05/02
8,257,248 مگابایت
جلسه هشتاد و هفتم 1392/05/03
6,681,672 مگابایت
جلسه هشتاد و هشتم 1392/05/04
7,490,232 مگابایت
جلسه هشتاد و نهم 1392/05/05
9,939,744 مگابایت
جلسه نودم 1392/05/06
6,341,616 مگابایت
جلسه نود و یکم 1392/05/07
6,341,616 مگابایت
جلسه نود و دوم 1392/05/08
8,682,696 مگابایت
جلسه نود و سوم 1392/05/09
8,569,008 مگابایت
جلسه نود و چهارم 1392/05/10
7,223,112 مگابایت
جلسه نود و پنجم 1392/05/11
6,724,872 مگابایت
جلسه نود و ششم 1392/05/12
6,972,264 مگابایت
جلسه نود و هفتم 1392/05/13
7,569,216 مگابایت
جلسه نود و هشتم 1392/05/14
6,373,656 مگابایت
جلسه نود و نهم 1392/05/15
7,655,328 مگابایت
جلسه صدم 1392/05/16
7,949,232 مگابایت
جلسه صد و یکم 1392/05/30
4,620,096 مگابایت
جلسه صد و دوم 1392/07/02
5,240,448 مگابایت
جلسه صد و سوم 1392/07/16
5,717,592 مگابایت
جلسه صد و چهارم 1392/07/23
3,400,560 مگابایت
جلسه صد و پنجم 1392/08/07
6,654,672 مگابایت
جلسه صد و ششم 1392/08/28
5,226,480 مگابایت
جلسه صد و هفتم 1392/09/12
5,023,296 مگابایت
جلسه صد و هشتم 1392/09/19
4,372,344 مگابایت
جلسه صد و نهم 1392/10/17
6,816,024 مگابایت
جلسه صد و دهم 1392/10/24
4,371,408 مگابایت
جلسه صد و یازدهم 92/11/01
7,133,184 مگابایت
جلسه صد و دوازدهم 92/11/08
7,018,416 مگابایت
جلسه صد و سیزدهم 92/11/22
5,156,280 مگابایت
جلسه صد و چهاردهم 92/11/29
4,581,288 مگابایت
جلسه صد و پانزدهم 92/12/13
4,696,416 مگابایت
جلسه صد و شانزدهم 92/12/20
5,226,480 مگابایت
جلسه صد و هفدهم 92/12/27
5,023,296 مگابایت
جلسه صد و هجدهم 93/01/19
4,372,344 مگابایت
جلسه صد و نوزدهم 93/01/2
6,816,024 مگابایت
جلسه صد و بیستم 93/02/02
4,371,408 مگابایت
جلسه صد و بیست ویکم 93/02/09
6,721,848 مگابایت
جلسه صد وبیست و دوم 93/02/16
5,259,744 مگابایت
جلسه صد وبیست و سوم 93/02/23
5,238,360 مگابایت
جلسه صد وبیست و چهارم 93/02/30
4,619,592 مگابایت
جلسه صد وبیست و پنجم 93/04/03
6,337,008 مگابایت
جلسه صد وبیست و ششم 1393/05/28 6,985,584 مگابایت
جلسه صد وبیست و هفتم 1393/06/04 5,075,424 مگابایت
جلسه صد وبیست و هشتم 1393/06/11 5,827,680 مگابایت
جلسه صد و بیست و نهم 1393/06/18 5,370,624 مگابایت
جلسه صدو سی ام 1393/06/25 4,610,808 مگاببایت
جلسه صدو سی و یکم 1393/07/08 7,755,120 مگابایت
جلسه صدو سی و دوم 1393/07/29 7,441,992 مگابایت
جلسه صدو سی و سوم 1393/08/20 5,852,232 مگابایت
جلسه صدو سی و چهارم 1393/09/18 8,094,240 مگابایت
متاسفانه جلسه صدو  سی و پنجم با  کیفیت مطلوب  ضبط نشده است
جلسه صدو سی وششم 1393/10/30 5,805,720 مگابایت
جلسه صدو سی وهفتم 1393/11/07 7,178,832 مگابایت
جلسه صدو سی و هشتم 1393/11/14 7,148,160 مگابایت
جلسه صدو سی و نهم 1393/12/05 5,033,984 مگابایت
جلسه صد و چهلم  1393/12/19 4,662,936 مگابایت
جلسه صد و چهل و یکم 1394/01/18 4,781,304 مگابایت
جلسه صد و چهل و دوم 1394/01/25 5,837,760  مگابایت
جلسه صد و چهل و سوم 1394/02/01  
جلسه صد و چهل و چهارم 1394/02/08  
جلسه صد و چهل و پنجم 1394/02/15  
جلسه صد و چهل و ششم 1394/02/22  
جلسه صد و چهل و هفتم 1394/02/29  
جلسه صد و چهل و هشتم  1394/03/05  
جلسه صد و چهل و نهم  1394/03/19  
جلسه صد و پنجاهم  1394/03/26  
جلسه صد و پنجاه و یکم  1394/03/28  
جلسه صد و پنجاه و دوم  1394/03/29  
جلسه صد و پنجاه و سوم  1394/03/30  
جلسه صد و پنجاه و چهارم  1394/03/31  
جلسه صد و پنجاه و پنجم  1394/04/01  
جلسه صد و پنجاه و ششم  1394/04/02  
جلسه صد و پنجاه و هفتم  1394/04/03  
 جلسه صد و پنجاه و هشتم  1394/04/04    
 جلسه صد و پنجاه و نهم  1394/04/05    
 جلسه صد و شصتم  1394/04/06    
 جلسه صد و شصت و یکم  1394/04/07    
 جلسه صد و شصت و دوم  1394/04/08    
 جلسه صد و شصت و سوم  1394/04/09    
  جلسه صد و شصت و چهارم   1394/04/10    
  جلسه صد و شصت و پنجم   1394/04/11    
  جلسه صد و شصت و ششم   1394/04/12    
  جلسه صد و شصت و هفتم    1394/04/13    
  جلسه صد و شصت و هشتم   1394/04/14    
 جلسه صد و شصت و نهم 1394/04/15  
 جلسه صد و هفتادم 1394/04/16  
 جلسه صد و هفتاد و یکم 1394/04/17  
  جلسه صد و هفتاد و دوم 1394/04/18  
  جلسه صد و هفتاد و سوم 1394/04/19  
  جلسه صد و هفتاد و چهارم 1394/04/20  
  جلسه صد و هفتاد و پنجم 1394/04/21  
  جلسه صد و هفتاد و ششم 1394/04/22  
  جلسه صد و هفتاد و هفتم 1394/04/23  
 جلسه صد و هفتاد وهشتم 1394/04/24  
 جلسه صد و هفتاد و نهم 1394/04/25  
جلسه صد و هشتادم 1394/05/06  
جلسه صد و هشتاد و یکم 1394/05/20  
جلسه صد و هشتاد و دوم 1394/05/27  
جلسه صد و هشتاد و سوم 1394/06/03  
جلسه صد و هشتاد و چهارم 1394/06/24  
جلسه صد و هشتاد و پنجم 1394/06/31  
جلسه صد و هشتاد و ششم
1394/08/12    
جلسه صد و هشتاد و هفتم
1394/09/24    
جلسه صد و هشتاد و هشتم
1394/10/22  
جلسه صد و هشتاد و نهم
1394/10/29  
جلسه صد و نود
1394/11/20  
جلسه صد و نود و یکم
1394/11/27  
جلسه صد و نود و دوم
1394/12/04  
جلسه صد و نود و سوم
1394/12/18  
جلسه صد و نود و چهارم
1395/01/17  
جلسه صد و نود و پنجم
1395/02/14  
جلسه صد  و نود ششم
1395/03/18  
جلسه صد و نود و هفتم
1395/03/19  
جلسه صد و نود هشتم
1395/03/20  
جلسه صد و نود و نهم
1395/03/21  
جلسه دویست
1395/03/22  
جلسه دویست و یکم
1395/03/23  
جلسه دویست و دوم
1395/03/24  
جلسه دویست و سوم
1395/03/25  
جلسه دویست و چهارم
1395/03/26  
جلسه دویست و پنجم
1395/03/27  
جلسه دویست و ششم
1395/03/28  
جلسه دویست و هفتم
1395/03/29  
جلسه دویست و هشتم 1395/03/30  
جلسه دویست و نهم 1395/03/31  
جلسه دویست و دهم 1395/04/01  
جلسه دویست و یازدهم 1395/04/02  
جلسه دویست و دوازدهم 1395/04/03  
جلسه دویست و سیزدهم 1395/04/04  
جلسه دویست و چهاردهم 1395/04/05  
جلسه دویست و پانزدهم 1395/04/06  
جلسه دویست و شانزدهم 1395/04/07  
جلسه دویست و هفدهم 1395/04/08  
جلسه دویست و هجدهم 1395/04/09  
جلسه دویست و نوزدهم 1395/04/10  
جلسه دویست و بیستم 1395/04/11  
جلسه دویست و بیست و یکم 1395/04/12  
جلسه دویست و بیست و دوم 1395/04/13  
جلسه دویست و بیست و سوم 1395/04/14  
جلسه دویست و بیست و چهارم 1395/04/15  
جلسه دویست و بیست و پنجم 1395/05/26  
جلسه دویست و بیست و ششم 1395/07/27  
جلسه دویست و بیست و هفتم 1395/08/18  
جلسه دویست و بیست و هشتم 1395/09/30  
جلسه دویست و بیست و نهم 1395/10/07  
جلسه دویست و سی 1395/10/14  
جلسه دویست و سی و یکم 1395/10/21  
جلسه دویست و سی و دوم 1395/11/05  
جلسه دویست و سی و سوم 1395/11/12  
جلسه دویست و سی و چهارم 1395/11/19  
جلسه دویست و سی و پنجم 1395/12/03  
جلسه دویست و سی و ششم 1395/12/17  
جلسه دویست و سی و هفتم 1395/12/24  
جلسه دویست و سی و هشتم 1396/01/15  
جلسه دویست و سی نهم 1395/01/22  
جلسه دویست و چهلم 1396/01/29  
جلسه دویست و چهل و یکم 1396/02/12  
جلسات دویست و چهل و دوم تا دویست وهفتاد و دوم(ماه مبارک رمضان)    
جلسه دویست و هفتاد و یکم 1396/04/27  
جلسه دویست و هفتاد و دوم 1396/05/10  
جلسه دویست و هفتاد و سوم 1396/05/17  
جلسه دویست و هفتاد و چهارم 1396/05/24  
جلسه دویست و هفتاد و پنجم 1396/05/31    
جلسه دویست و هفتاد  و ششم 1396/06/07    
جلسه دویست و هفتاد و هفتم 1396/07/18    
جلسه دویست و هفتاد و هشتم 1396/07/25    
جلسه دویست و هفتاد و نهم 1396/09/07    

 

شنبه, 21 بهمن 1391 ساعت 13:50

 

جلسه تاریخ دانلود حجم
جلسه اول 89/8/4  
جلسه دوم 89/8/11  
جلسه سوم 89/8/18  
جلسه چهارم 89/9/9  
جلسه پنجم 89/9/30  
جلسه ششم 89/10/7  
جلسه هفتم 89/10/14  
جلسه هشتم 89/10/21  
جلسه نهم 89/10/28  
جلسه دهم 89/11/19  
جلسه  یازدهم 89/12/3  
جلسه دوازدهم 89/12/9  
جلسه سیزدهم 89/12/17  
جلسه چهاردهم 89/12/24  
جلسه پانزدهم 90/1/16  
جلسه شانزدهم 90/1/23  
جلسه هفدهم 90/1/30  
جلسه هجدهم 90/2/13  
جلسه نوزدهم 90/2/27  
جلسه بیستم 90/3/3  
جلسه بیست و یکم 90/3/10  
جلسه بیست و دوم 90/3/31  
جلسه بیست و سوم 90/4/7  
جلسه یست و چهارم 90/4/21  
جلسه بیست و پنجم 90/7/5  
جلسه بیست و ششم 90/7/12  
جلسه بیست و هفتم 90/7/19  
جلسه بیست و هشتم 90/7/26  
جلسه بیست و نهم 90/8/3  

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی